"MUSIC BY REQUEST" DJ BUTLER

Mr. Brent Massie

Brent Massie's Client Testimonials

Brent Massie
Brent Massie
Brent Massie
Brent Massie
Brent Massie
Brent Massie
Brent Massie
Brent Massie
Brent Massie
Brent Massie
Brent Massie
Brent Massie
Brent Massie
Brent Massie
Brent Massie
Brent Massie
Brent Massie
Brent Massie
Brent Massie
Brent Massie
Brent Massie
Brent Massie
Brent Massie
Brent Massie

Brent Massie's Photo Gallery

Brent Massie
Brent Massie

At the Millennium Hotel

Brent Massie
Brent Massie

At the Millennium Hotel

Brent Massie
Brent Massie

At the Millennium Hotel

Brent Massie
Brent Massie

At the Millennium Hotel

Brent Massie
Brent Massie
Brent Massie
Brent Massie
Brent Massie
Brent Massie
Brent Massie
Brent Massie
DJ in Cincinnati, OH